สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ใจทัด
 
1. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถโกวิท  ผิวเหลือง
 
1. นางนฤมล  วงศ์แดง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดาริกา  ซาเสน
2. เด็กชายมานพ  อุณวงค์
 
1. นายทรงยศ  สาธุชาติ
2. นางสาวพิชยา  ถาบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยชนะ  โคชขึง
2. เด็กหญิงญาณี  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายทรงยศ  สาธุชาติ
2. นางสาวพิชยา  ถาบุตร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเมรี  ดวงรัตน์
 
1. นายธนกรหาญ  คำพิลาโสม