สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุจิรา  คำมงุคุณ
 
1. นายสุรวุฒิ  ฮ่มป่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุณิสา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวกรวิกา  เสียงล้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษมี  คำมุงคุณ
2. นางสาวศิริพร  คำมุงคุณ
 
1. นายสุรวุฒิ  ฮ่มป่า
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญวาล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวปราณี  เสียงล้ำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.72 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายสันทนา  จิตอามาตย์
 
1. นายจำนวน  ยังแสนภู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงปรินดา  โคตรพรม
3. เด็กหญิงสุธิดา  โซ่เมืองแซะ
4. เด็กหญิงสุนิดา  คำมุงคุณ
5. เด็กหญิงอภัสรา  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
2. นายธวัชชัย  คำมุงคุณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริกร   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอรอนงค์   โคตรพรม
 
1. นางสาวรุ่งนภา   คำมุงคุณ
2. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา   คำมุงคุณ
 
1. นายประดิษฐ์   กระธรรมะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติธร   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงปอนศิริ  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสนธยา   คำมุงคุณ
 
1. นางสาววิจิตรา   สุขรี่
2. นายประดิษฐ์   กระธรรมะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันจิรา   เติบโต
 
1. นางสาวกรวิกา   เสียงล้ำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ
 
1. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษมี  คำมุงคุณ
 
1. นางจิตติมา  จันทร์ปัญญา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา   จันทพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงปวีณา   คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงพัชรา   คำมุงคุณ
5. เด็กหญิงวีรานุช   คำมุงคุณ
6. เด็กหญิงอริสรา   เตมิราช
 
1. นางนิพรพรรณ   ฮ่มป่า
2. นางปัทมา   ขันตี
3. นางสาวปราณี   เสียงล้ำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   วงศ์ประชา
3. เด็กหญิงมณีจันทร์   โคตรพรม
4. เด็กหญิงลัดดา   โคตรพรม
5. เด็กหญิงสิรินดา   โพธิ์ทอง
6. เด็กชายอภิชาติ   คำมุงคุณ
 
1. นายสุนทร   คำมุงคุณ
2. นางสาวสุจิตรา   ศรีเสน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจอมใจ   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสุจิพร   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางจิตติมา   จันทร์ปัญญา
2. นางณัฐริกรณ์  เชื้อเมืองแสน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงภัคจิรา    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงลักษมี   คำมุงคุณ
 
1. นางจิตติมา    จันทร์ปัญญา
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผิวพรรณ  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงมณีพร   คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสุราลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุขรี่
2. นายธวัชชัย   คำมุงคุณ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองสัย  โคตรพรม
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  สยามเยี่ยม
3. เด็กชายอภิชัย  คำมุงคุณ
 
1. นายธวัชชัย   คำมุงคุณ
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีเสน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงปณิดา   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุพัฒตา   คำมุงคุณ
3. เด็กชายอนุภาพ   ฟ้าดทาบ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พลหงษ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุพร  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายวันชนะ  โคตรพรม
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
2. นางสาวรำไพ  ไชยยนต์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.25 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายวีรพล  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายสุพงค์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  คำมุงคุณ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พลหงษ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงภิลัยรัก  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงวิก  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คำมุงคุณ
 
1. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
2. นางสาวรำไพ  ไชยยนต์