สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวรรณวนัช   เพ็งกุล
 
1. นางพิไลวรรณ   กลางประพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสุวพัฒน์   พานิชรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์  ไชยบุญตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.94 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เข็มเพชร
2. เด็กชายธวัชชัย  พละวงศ์
 
1. นางสาวนิศรา  แสงทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์  ไชยบุญตา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพีระทัต  อ้วนแก้ว
 
1. นางสาวนิศรา  แสงทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรรณิภา  คำนนท์
 
1. นางสาวนิศรา  แสงทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกษริน    ทินคาม
 
1. นางสาวนิศรา   แสงทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายจิตพงศ์   ประเสริฐสม
2. เด็กชายธนาวุฒิ   พันนุมา
 
1. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  โพธาราม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย   แก้วดวงศรี
2. เด็กชายศรันย์ภัทร   สาฤษี
 
1. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
2. นางพิไลวรรณ  กลางประพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุนจิรา   ภูมิสถาน
2. เด็กหญิงญานิศา   จิตรวิกรานต์
 
1. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
2. นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ผากา
2. เด็กชายธนวัฒน์   สมคำ
3. เด็กชายศาสตร์ตราชัย   ผลาผล
 
1. นางขวัญตา   จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 4 1. เด็กชายทัตต์ดนัย   ไชยสัจ
2. เด็กชายพิเชษฐ์   ไชยสัจ
3. เด็กชายอนุวัตน์  ยุติธรรม
 
1. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
2. นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุวรรณดา   สุขเกษม
2. เด็กหญิงรัชชิดา   ศรีวิชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   อุคำ
 
1. นายอภิเชษฐ   สุวรรณโคตร
2. นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ปลายอ่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา   ผากา
 
1. นางขวัญตา   จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ  สุวรรณโคตร