สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐนิดา   ชาธิพา
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา   ทองมหา
4. เด็กหญิงศศิวิมล   จุ่นมา
5. เด็กหญิงสุนารี   เมืองโคตร
 
1. นางตติยา   เรืองแสง
2. นางสาวกวิลพร   ราชิวงศ์