สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุชานุช  มณีวรรณ์
 
1. นางตติยา  เรืองแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรินยา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงสุธิดา  สายทากุล
3. เด็กหญิงเอมมาท  สือหนองแสน
 
1. นางตติยา   เรืองแสง
2. นางสาวกวิลพร   ราชิวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐนิดา   ชาธิพา
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา   ทองมหา
4. เด็กหญิงศศิวิมล   จุ่นมา
5. เด็กหญิงสุนารี   เมืองโคตร
 
1. นางตติยา   เรืองแสง
2. นางสาวกวิลพร   ราชิวงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  คนดี
2. เด็กหญิงวรางคณา  กงนะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองมหา
 
1. นางพิชชากร  เสียงล้ำ
2. นางวลัยพร   เหลือศิริ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี
 
1. นางตติยา  เรืองแสง