สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แพรเนียม
2. เด็กชายวันชัย  สิงลา
3. นายเลิศชัย  ชาระมาลย์
 
1. นายศราวุฒิ  คล่องดี
2. นางจิราวดี   คำพิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายธนพัฒน์  คำพิลา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประสงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา
 
1. นางปรียารัตน์  ปัททุม
2. นางอารุณี   ทองมหา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทองกาล
2. เด็กหญิงนริศรา  วาปี
3. เด็กหญิงภัสรา  กงนะ
 
1. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
2. นางศิริพร   ศรีบุญเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แพรเนียม
2. เด็กชายธีรพงษ์  เสียงเย็น
3. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
 
1. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
2. นางศิริพร   ศรีบุญเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  เสียงเย็น
2. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย  เฮงสวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กงนะ
2. เด็กชายภาคภูมิ  คำพิลา
 
1. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย  เฮงสวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวิชชา   ทองจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีคำ
3. เด็กหญิงภารุณี  ทุรานุต
4. เด็กหญิงวิยดา  คำพิลา
5. เด็กหญิงอภิชยา  ธนนา
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางศิริพร   ศรีบุญเรือง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์   สุมาลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำพิลา
4. เด็กหญิงสุพัฒตา  นามโคตร
5. เด็กหญิงอรยา   ดวงจิต
 
1. นางรัตติยา   ศรีนาม
2. นางราตรี   อินไชยา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติกา  ศรีสุภา
2. เด็กหญิงชลดา    กงนะ
3. เด็กหญิงรุ่งระวี   ศรีเพชร
4. เด็กหญิงสมฤทัย   สิมมาลา
5. เด็กหญิงสิริยากร  กัญญาพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์   สมสอน
2. นางวราภรณ์   แจ่มโนนคูณ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือนประกาย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลพรม
3. เด็กหญิงนพธีรา  อินอ่อน
4. เด็กหญิงนันทนา  ศรีสุภา
5. เด็กชายบฤงคพ  อินทร์อ่อน
6. เด็กหญิงปนัดดา  ทองจันทร์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสุข
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองเถาว์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงนี
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  ดุลกลาง
11. เด็กหญิงอรสา  ธาตุวิสัย
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชุ่มช่ำ
13. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลพรม
14. เด็กหญิงเนตรปรีญา  มูลพรม
15. เด็กหญิงเมษา  กงนะ
 
1. นางจิราวดี  คำพิลา
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
3. นางรัตติา   ศรีนาม
4. นางวราภรณ์  แจ่มโนนคูณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกลมรัตน์  ราชิวงค์
2. เด็กชายชานนท์  จุลดาลัย
3. นายณัฐพล  คำพิลา
4. เด็กหญิงธารทิพย์  คำพิลา
5. เด็กชายธีรพงษ์  เสียงเย็น
6. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวงค์ราช
7. เด็กหญิงปนัดดา  คำพิลา
8. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
9. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีเพชร
10. นายวันชัย  วงศ์ดี
11. เด็กชายวันชัย  สิงลา
12. เด็กชายศตวรรษ  กงนะ
13. เด็กหญิงสมฤทัย   สิมมาลา
14. เด็กหญิงสุธินันท์  คำพิลา
15. เด็กชายอดิเรก   คำพิลา
 
1. นางเทพี   วิสาทวัฒน์
2. นางรัตติยา   ศรีนาม
3. นางวราภรณ์   แจ่มโนนคูณ
4. นางจิราวดี  คำพิลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คำพิลา
2. เด็กชายวันชัย  วงศ์ดี
3. เด็กชายอดิเรก   คำพิลา
 
1. นายปรินทร   ใหม่คามิ
2. นายอิศร   ไวสู้ศึก
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันดาลักษณ์  พันมหา
2. เด็กหญิงนฤมล  ตรุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชริดา  ใจสุข
4. เด็กหญิงวนิชา   หล้าปวน
5. เด็กชายวีระศักดิ์  ชัยยะ
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำพิลา
7. เด็กหญิงอัจฉริยา  คำพิลา
8. เด็กชายเดชากร  ศรีมันตะ
9. เด็กหญิงแววตา  วงศ์ดี
10. เด็กชายโชคสิริ  บุญเนตร
 
1. นางจิราวดี   คำพิลา
2. นายศราวุฒิ  คล่องดี
3. นางวราภรณ์  แจ่มโนนคูณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำพิลา
3. เด็กชายภานุพงศ์  คำพิลา
4. เด็กชายศตวรรษ  กงนะ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สิมมาลา
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกพร  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูมิลา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยภูมิ
 
1. นางชุติมา  ซาหา
2. นางราตรี  อินไชยา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวัตร  สายสุด
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์ราช
3. เด็กหญิงสุธินันท์  คำพิลา
 
1. นางชุติมา  ซาหา
2. นางราตรี  อินไชยา
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  จุลดาลัย
2. เด็กชายณัฐพล  คำพิลา
3. เด็กชายอรุโณทัย  อาจวิชัย
 
1. นายสกลวรรธ   เดชะคำภู
2. นางปนัดดา   โภคสวัสดิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ราชิวงค์
2. เด็กหญิงจินดามณี   คำพิลา
3. เด็กหญิงธารทิพย์  คำพิลา
 
1. นายสกลวรรธ    เดชะคำภู
2. นางปรียารัตน์   ปัททุม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรัญญา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงนิศากร  ตานิล
3. เด็กชายศราวุธ  คำพิลา
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.14 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายสุด
2. เด็กชายดุน  รักษาพันธ์
3. เด็กชายทินภัทร  คำพิลา
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วาปี
 
1. นางวราภรณ์   แจ่มโนนคูณ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญเรืองนาม
2. เด็กหญิงชญานุช   เจริญราช
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดาดี
 
1. นางวราภรณ์   แจ่มโนนคูณ
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์