สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัชชา  คล่องดี
 
1. นางนงลักษณ์  สูตรสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  สุพร
2. นายวีระพงษ์  สุพร
3. นายเจษฎา  เสียงล้ำ
 
1. นางวรารัตน์  บุญซำ
2. นางสุมิตรา  พรมมี