สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัชชา  คล่องดี
 
1. นางนงลักษณ์  สูตรสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  มูลโฑ
 
1. นางวรารัตน์  บุญซำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิสรณ์  รัตนวงค์
 
1. นางวรารัตน์  บุญซำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  มูลโฑ
2. นางสาวธัญญารัตน์  สุขรี่
3. เด็กหญิงพิยดา  มีบุญ
 
1. นางสุมิตรา  พรมมี
2. นางวรารัตน์  บุญซำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  มูลโฑ
2. เด็กชายปฏิภัทร  นามบุตร
 
1. นางวาศรี  สุวรรณไตรย์
2. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญาพัช  สาริพันธ์ุ
2. นางสาวศศิวิมล  ขุนชัย
 
1. นายปณวัชร์  อินธิรัตน์
2. นายครรชิต  เสียงล้ำ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนวงค์
2. เด็กชายธนกร  เขตสุภา
3. เด็กชายนำโชค  รูปคม
4. เด็กหญิงนุสบา  บุญเลิศ
5. เด็กชายปฏิภัทร  นามบุตร
 
1. นางเสาวนีย์  คนขยัน
2. นางวาศรี  สุวรรณไตรย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุขรี่
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  นันทศิริ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  สุพร
2. นายวีระพงษ์  สุพร
3. นายเจษฎา  เสียงล้ำ
 
1. นางวรารัตน์  บุญซำ
2. นางสุมิตรา  พรมมี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นางสาวกฤษณา  ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงรัชนก  สุพร
3. นางสาววรุณีย์  เอิบอิ่ม
4. นางสาววิภารัตน์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงอรวรรณ  กองแก้ว
6. นางสาวอรอนงค์  ทองมหา
 
1. นางสุมิตรา  พรมมี
2. นางวรารัตน์  บุญซำ
3. นางลักษมี  ทองรอบ