สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นันทราช
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ปัททุม
4. เด็กหญิงชฎาพร  พันผิว
5. เด็กหญิงชนากานต์  บัวพันธ์
6. เด็กหญิงปฏิพร  วันรหัส
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม
8. เด็กหญิงวรีรัตน์  อาจวิชัย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ไตรบุตร์
10. เด็กหญิงอคิรดา  ปัททุม
 
1. นางรัชนี  นครชัย
2. นางวรวาณี  กลางประพันธ์
3. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม