สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุคำ
 
1. นายสาหะ  แสนสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นันทราช
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ปัททุม
4. เด็กหญิงชฎาพร  พันผิว
5. เด็กหญิงชนากานต์  บัวพันธ์
6. เด็กหญิงปฏิพร  วันรหัส
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัททุม
8. เด็กหญิงวรีรัตน์  อาจวิชัย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ไตรบุตร์
10. เด็กหญิงอคิรดา  ปัททุม
 
1. นางรัชนี  นครชัย
2. นางวรวาณี  กลางประพันธ์
3. ส.ต.ต.โกวิท  ปัททุม
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  อินอ่อน
 
1. นายโกวิท   ปัททุม
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรชัย   จะยันรัมย์
 
1. นายโกวิท  ปัททุม
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีศาลาแสง
 
1. นางแสงสินธุ์  ปุณขันธุ์