สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริศรา   คำนนท์
 
1. นางพัชรี   วงษ์พนาวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายกมลกร   ชัยนา
2. เด็กชายนัทธพงษ์   คำนนท์
 
1. นายสิทธิพงษ์   กมลรัตน์
2. นางสาวอินทร์เดีย   นาโสก