สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริศรา   คำนนท์
 
1. นางพัชรี   วงษ์พนาวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายกมลกร   ชัยนา
2. เด็กชายนัทธพงษ์   คำนนท์
 
1. นายสิทธิพงษ์   กมลรัตน์
2. นางสาวอินทร์เดีย   นาโสก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 9 1. เด็กชายศาสตรา   สังสัมฤทธิ์
 
1. นางพัชรี   วงษ์พนาวัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายมาณพพร  ธาตุไพบูลย์
 
1. นางพัชรี  วงษ์พนาวัน