สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผิวทอง
 
1. นางขวัญใจ  นุทธบัตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่อซอน
 
1. นายภักดี  พันธุโพธิ์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณิศร  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายนันทพงศ์  กำลังงาม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางวัชราภรณ์  พรหมชาติ
2. นางฐิตินันท์  จำปาพรม