สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐยา  คุ้มนายอ
 
1. นางยิ้มละไม  เมืองโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.075 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนนทกิจ   มัดทองหลาง
2. เด็กชายอภิศักดิ์   กุลสุทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  กุลสุทธิ์
2. นางนิภาภรณ์  แพมาก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษฏา  เมืองโคตร
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ณ จำปาศักดิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  กุลสุทธิ์
2. นางนิภาภรณ์  แพมาก