สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยายงค์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรภษา  ชัยยงค์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  รุ่งโรจน์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
2. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงมินล์ธดา  บุญเสริม
 
1. นางนัยนา  ร่วมบุญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยยงค์
 
1. นางนัยนา  ร่วมบุญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัญญา  ไชยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิยะดา  หมอกคำ
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยะดา  หมอกคำ
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยยงค์
 
1. นางนัยนา  ร่วมบุญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ห่อหุ้ม
2. เด็กหญิงมุกดา  ชัยอาษา
3. เด็กหญิงลัดดา  ผากา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์คูณ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยายงค์
6. เด็กหญิงโชติรส  บุตทศ
 
1. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นางพิมลรัตน์  ชิณโสม
3. นางนิยะดา  เบ็ญมาตย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชาธิพา
2. เด็กหญิงคณิดา  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงจันจิรา  ตราวิชัย
4. เด็กหญิงพันรสา  ไชยายงค์
5. เด็กหญิงวรนุช  สมประสงค์
6. เด็กหญิงวราวดี  ไชยายงค์
 
1. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นายนิพนธ์  ชื่นสุคนธ์
3. นางบาศรี  นาโสก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ไชยายงค์
2. เด็กหญิงลลิตา  ทะนงค์
3. เด็กหญิงศิณีลักษณ์  บุปผาวงศ์
 
1. นายสุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นางเกษศิรินทร์  โพธิบุตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อุดมลาภ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ไชยายงค์
3. เด็กชายเหนือปฐพี  ตาทอง
 
1. นายสุุรพงษ์  เสริฐศรี
2. นายฤาชัย  เอี่ยมศรี