สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.83 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  คนเพียร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันอินทร์
3. เด็กหญิงอินธิรา  สุพร
 
1. ดร.สุนทร  โสภาคะยัง
2. นายนิติ  โสภาคะยัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พรรณา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วดี
3. เด็กชายพิตตินันท์  บุญรักษ์
4. เด็กชายยศกร  คนเพียร
5. เด็กหญิงรัตติกรณ์  ฤทธิวงค์
 
1. นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย์
2. นายเอกพงษ์  อาจหาญ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาราดอน  สิงสอน
2. เด็กชายศรัณย์  บุญรักษ์
 
1. ดร.สุนทร  โสภาคะยัง
2. นายกังวาฬ  ทัศมี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชชา  อุคำ
2. เด็กหญิงภรณิภา  สอนรมย์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อุระ
 
1. ดร.สุนทร  โสภาคะยัง
2. นายยุทธพร  สุพร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินตนา  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วดี
3. เด็กหญิงสุมินตรา  บุญทวี
 
1. นายนิติ  โสภาคะยัง
2. ดร.สุนทร  โสภาคะยัง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.92 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนเพียร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันอินทร์
3. เด็กหญิงอินธิรา  สุพร
 
1. ดร.สุนทร  โสภาคะยัง
2. นายนิติ  โสภาคะยัง