สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ซาเสน
2. เด็กหญิงนฤมล  ประสพคุณ
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ซาเสน
 
1. นางวิภา  คนหาญ
2. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ซาเสน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงเกศินี  เทพรัง
 
1. นางวิภา  คนหาญ
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายธันวา  ซาเสน
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรมงาม
 
1. นางวิภา  คนหาญ
2. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรมงาม
 
1. นางวิภา  คนหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เชื้อสุวรรณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ซาเสน
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ชะนะธร
2. เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์
3. เด็กหญิงนิรมล  ผลหว้า
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  ซาเสน
5. เด็กหญิงสิริกัลยา  ซาเสน
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
2. นางวิภา  คนหาญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
3. นางสาวพลอยพรรณ  ซาเสน
4. เด็กหญิงเกษมณี    ศรีสุวรรณ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ซาเสน
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงอรปรียา  ลอยประโคน
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภานุมาส  ซาเสน
2. เด็กหญิงวันวิรุฬห์  สุวรรณเสมา
 
1. นายรบชัย  ชัยนนท์
2. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกชวรรณ   ธรรมปัตย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ซาเสน
 
1. นายชัยวัฒน์  ซาเสน
2. นางปรมาพร  กุชโร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ซาเสน
2. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ซาเสน
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักริน  ซาเสน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ซาเสน
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สิงห์คำ
 
1. นางจุฑามาศ  ปุรัมภะเว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนธี  บุทธิจักร์
 
1. นายชัยวัฒน์  ซาเสน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ซาเสน
 
1. นางกนกวรรณ  พิกุลศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.7 เงิน 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ซาเสน
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนาภัทร  คนยืน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยพรรณ  ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงเกศินี  เทพรัง
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ซาเสน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
4. นางสาวนิตยา  ดีดวงพันธ์
5. นางสาวปนัดดา  ซาเสน
6. นายพงษ์สิทธิ์  ซาเสน
7. นางสาวพลอยพรรณ  ซาเสน
8. นางสาวสายธาร  อุณวงค์
9. นางสาวสุพิชชา  ซาเสน
10. นายอรรถกร   ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา  คนหาญ
3. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ซาเสน
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  ซาเสน
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   วงค์ละคร
 
1. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ซาเสน
3. เด็กหญิงเกษมณี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา  คนหาญ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพงษ์สิทธิ์  ซาเสน
2. เด็กชายมงคล  ซาเสน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุทธิจักร์
 
1. นางวิภา  คนหาญ
2. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.57 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
2. เด็กหญิงสราสิญา  อรมาตย์
3. เด็กหญิงสุภาดี  บุทธิจักร์
 
1. นางนิรพร  ศรีจันทร์
2. นายรบชัย  ชัยนนท์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  ซาเสน
2. นางสาวชลลดา  ซาเสน
3. นางสาวนัทฐิดา  ซาเสน
 
1. นางนิรพร  ศรีจันทร์
2. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กชายคณิศร  สุขส่ง
 
1. นางครองทรัพย์  สิงห์คำ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธีรา  คนยืน
3. เด็กหญิงศิริญญา  ซาเสน
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางครองทรัพย์  สิงห์คำ
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ซาเสน
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
 
29 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิโรจน์  คุ้มชู
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุทธิจักร์
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
2. นางธรรมพร  ศรีมุกดา
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร