สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุพร
2. เด็กหญิงสุปราณี  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รูปเหมาะ
 
1. นายเกษม  ใจคง
2. นางเพ็ญพรรณ  สืบสา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอัทย์ศิลา  ผิวผ่อง
 
1. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  กลิ่นหนู
 
1. นายไมตรี  วงค์จันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรศิริ  เสียงเพราะ
 
1. นายพีระศุทธื์  โคตรสุโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภณิดา  อัศวภูมิ
 
1. นายพีระศุทธื์  โคตรสุโพธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอธิวัช  พิมพ์เพ็ญ
 
1. นายเกษม  ใจคง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชื่นมัจฉา
2. นางสาวจิรากุล  คนตรง
3. เด็กหญิงชไมพร  ยืนยั่ง
4. เด็กชายอัจฉริยะ  ชาวนา
5. นางสาวเขมิกา  ผิวผ่อง
 
1. นายเกษม  ใจคง
2. นางเพ็ญพรรณ  สืบสา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติธัช  สุพร
2. เด็กชายชัยญารัฐ  ผิวผ่อง
3. เด็กชายฐิติพงษ์  ชาวนา
4. เด็กชายทวีศักดิ์  ยืนยั่ง
5. เด็กชายภูตะวัน  ชาวนา
6. เด็กชายรัชชานนท์  โสมศรี
 
1. นายสำราญ  คนขยัน
2. นายกิตติชัย  จิตจักร
3. นางชลธิดา  คล่องดี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คนคล่อง
2. เด็กชายพีระพงษ์  ยืนยั่ง
3. เด็กชายภูริเดช  ผิวผ่อง
 
1. นายพีระศุทธิ์  โคตรสุโพธิ์
2. นายไมตรี  วงศ์จันทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนขยัน
2. เด็กหญิงปัถยานี  ยืนยง
3. เด็กหญิงพันพัสสา  เกตุอินทรีย์
 
1. นางธีรวรรณ  เฉลิมวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  ว่องไว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.14 เงิน 5 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  สียางนอก
2. เด็กหญิงภักศิริ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงภัชริญาภรณ์  ผิวผ่อง
 
1. นายกิตติชัย  จิตจักร
2. นางมาลินี  คนขยัน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  ว่องไว
2. เด็กหญิงวรารัมย์  สหุนันท์
3. เด็กหญิงอังคณา  อามาตรมนตรี
 
1. นางธีรวรรณ  เฉลิมวัฒน์
2. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์