สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตรช่วย
 
1. นางอุษากร  พนาสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หนองแคน
 
1. นางอุไร  เรืองธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชานันต์  สลางสิงห์
2. เด็กหญิงเกวลี  สลางสิงห์
3. เด็กชายไชยภัทร  นับกลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  วิเศษแก้ว
2. นางพัชรี  ตระการจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตรช่วย
3. เด็กหญิงศุภรศศิธร  ไชยศรี
4. เด็กหญิงสุนันทา  ผ่านเมือง
5. เด็กหญิงอุษณีย์   ทองโส
 
1. นางอุษากร  พนาสิทธิ์
2. นางเทวา  จันทร์อ่อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรกาล
2. เด็กหญิงรินลินี   คำนนท์
3. เด็กหญิงวิภาดา    สิมสิงห์
4. เด็กหญิงศศิธร  วะนะโพธิ์
5. เด็กหญิงสายไหม  บริสุทธิ์
 
1. นางอรุณี  ศรีทวีกาศ
2. นายสมชัย  ศรีทวีกาศ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  มงคล
2. นางสาวแก้วตา   เภสัตรเวช
 
1. นายนพรัตน์  นารีนุช
2. นางอาภรณ์  นารีนุช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยชาลี
 
1. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
5. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
8. เด็กหญิงอริสา   ไชยชารี
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ในจิตร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วมั่น
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาศ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิสาร
5. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทวงศ์
6. เด็กหญิงอรปรียา  ธานี
7. เด็กหญิงอารียา  พุฒป้อง
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  บุญจง
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
5. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
8. เด็กหญิงอริสา   ไชยชารี
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
3. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจันทร์
 
1. นายธีระวัฒน์  นารีนุช
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณ์นพณัฐ  สุวรรณศรี
 
1. นายสมโพธิ์   โพธิสุนทร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สายชมภู
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เถาว์ที
 
1. นางอรุณี  ศรีทวีกาศ
2. นายสมชัย  ศรีทวีกาศ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณโค
2. เด็กชายธนโชติ  นารีรักษ์
3. เด็กชายธาวิน  คำนนท์
 
1. นางวนาลัย  ทำเลดี
2. นางสมัย  วงษ์สารักษ์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  พาลุกา
 
1. นางกาญจนบุรี  นารีนุช