สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  จำปา
 
1. นางทัศนีย์  วงษ์สกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตาลักษณ์  บุญใบ
 
1. นางยูธิกา  สุขสนิท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกฉัตร  ซาเสน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ดวงนิล
 
1. นางสาวมุกดารัตน์  คำลือไชย