สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ศรีสุข
2. เด็กชายวงศกร   สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวปริญญา  โฆษะษุ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.98 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุพาดา   สีลาฆะ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   นารีนุช
3. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญเรืองนาม
 
1. นางปาริชาติ   พลสาร
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงสโรชา   กุลษา
 
1. นางบุญส่ง   พร้อมทรัพย์