สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงฤดี  แข็งแรง
 
1. นางเกรียงวัลย์  แสนโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพงศธร  เมหิ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เคล้าทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  คำจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  แจ้งไพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนวิเศษ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
 
1. นางรัตนา   หาญเจริญ
2. นางสรัลรัชน์สิริ  สุดชา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชานนท์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร  ชาแป
3. เด็กชายนิรมิตร  ธรรมทวี
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง
2. นายเชิดชัย  การสำเนียง
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  มาสวน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิเลื้อย
 
1. นายนรุตย์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นางพึงพิศ  คำมุลศรี