สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงมุกญาดา  พาลึก
 
1. นางศรีสมร  จิตรส่องแสง
2. นางทัศวรินทร์  ตันสมรส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงเมฑวดี  ต้าสาลี
 
1. นางสาวมลฤดี  คำจันทร์
2. นายกิตติพงษ์  แจ้งไพร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุคำ
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง