สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  สุคำภา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงผกามาศ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวภัสราพร  แก่นงาม
2. นางสาวจินตนา  ปราพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.957 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายอนพัทย์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประสาน  วงค์ตาหล้า
2. นางสาวจินตนา  ปราพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  พ่อชาวนา
2. เด็กชายวีรเชษฐ์  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เชื้อวังคำ
2. เด็กชายสุทธิราช  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
2. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ฟักสุวรรณ
5. เด็กชายทวีป  สุทธิพันธ์
6. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
7. เด็กชายนันทวัฒน์  เหง้าโอสา
8. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยเพชร
9. เด็กชายปัญญาวัฒน์    ตรงดี
10. เด็กหญิงพัชรี   ศรีหาพล
11. เด็กหญิงมลัยพร  สุคำภา
12. เด็กหญิงมุทิตา เ  ชื้อวังคำ
13. เด็กหญิงรัชนีกร  สุคำภา
14. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีเฉลิม
15. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญรัก
16. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อคำฮด
17. เด็กชายอาทร  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อคำจันทร์
19. เด็กหญิงเกศรินทร์   ขันดวง
20. เด็กหญิงเอมอร  โต้สาลี
 
1. นายวิรุทธ  เพ็งพันธ์
2. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
3. นางไพรวัลย์  อินภูวา
4. นางรักมณี  สุระเสียง
5. นายประจักษ์  อินทร์แพง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงวงค์
2. เด็กชายจักพงษ์   ปัญญางวงค์
3. เด็กชายชูศักดิ์   วงค์กระโซ่
4. เด็กชายทัชชนะชัย  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
6. เด็กชายปรีดา  กุลสอนนาน
7. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ตรงดี
8. เด็กชายพนุเดช  โคตรพรม
9. เด็กหญิงภาวิณี   ปัทวงค์
10. เด็กชายภูมินทร์  สุพร
11. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อคำจันทร์
12. เด็กชายวันเฉลิม  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กชายศราวุธ  สุภาพันธ์
14. เด็กชายอนพัทย์  เชื้อคำจันทร์
15. เด็กชายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
16. เด็กชายอัษฎาวุธ  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กชายอั๋่น  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กชายเกษมสันต์  เชื้อคำจันทร์
19. เด็กชายไชยา   เชื้อคำจันทร์
20. เด็กชายไพโรจน์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
2. นางไพรวัลย์  อินภูวา
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นายประสาน  วงค์ตาหล้า
5. นายศักดิ์ดา  คำมุงคุณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปันมิตร
 
1. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยเพชร
 
1. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิมิตตรา   เชื้อคำฮด
 
1. นายไพลิน   แก้วทองมี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์   เชื้อคำจันทร์
 
1. นางจิตตรา    สุขขา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์   เชื้อวังคำ
 
1. นายคำแถน   สุคำภา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต้นตการณ์    มะโนชัย
2. เด็กชายธีรพันธ์   คำมุงคุณ
3. เด็กชายนพรัตน์   เชื้อคำจันทร์
4. เด็กชายภาคิน   สุคำภา
5. เด็กชายเกษมสันต์   สุคำภา
 
1. นายประภาส   สุขขา
2. นางจิตตรา   สุขขา
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ   สุคำภา
 
1. นายประภาส  สุขขา
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์   เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส   สุขขา
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติยา   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร   สุคำภา
4. เด็กชายชูศักดิ์   วงค์กระโซ่
5. เด็กหญิงณัฐสุดา   เชื้อคำฮด
6. เด็กชายต้นตการณ์   มะโนชัย
7. เด็กชายธนูศิลป์    สุคำภา
8. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคำฮด
9. เด็กชายธีระพันธ์   คำมุงคุณ
10. เด็กชายนพรัตน์    เชื้อคำจันทร์
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เหง้าโอสา
12. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
13. เด็กหญิงพิศสวาท   วงษ์กระโซ่
14. เด็กชายภาคิน   สุคำภา
15. เด็กชายภูมินทร์   เชื้อคำจันทร์
16. เด็กหญิงมณีนุช   เชื้อคำฮด
17. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
18. เด็กหญิงวรรวิภา   เชื้อคำจันทร์
19. เด็กชายวัชระ    สุคำภา
20. เด็กหญิงวิชชุอร   เหง้าโอสา
21. เด็กหญิงศศิตา   เชื้อคำฮด
22. เด็กชายศักรินทร์   เหง้าโอสา
23. เด็กชายสราวุฒิ   สุคำภา
24. เด็กหญิงสาลิกา   เชื้อคำฮด
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
26. เด็กหญิงอัญมณี   คำภูมี
27. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
28. เด็กหญิงเกศราพร   ผิวขำ
29. เด็กชายเกษมสันต์   สุคำภา
30. เด็กหญิงโสภิดา   เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส   สุขขา
2. นางจิตตรา   สุขขา
3. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
4. นายกีรติ  ธุลี
5. นายอนุรักษ์  สืบสะอาด
6. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
7. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เกศรีสังข์
2. เด็กชายพชร  มาลา
 
1. นายประจักษ์  อินทร์แพง
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีเฉลิม
2. เด็กหญิงเอมอร  โต้สาลี
 
1. นายประจักษ์  อินทร์แพง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.47 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร   วะนะดีแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา   เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงอลิษา   เชื้อคำฮด
 
1. นางจิตตรา   สุขขา
2. นายประภาส  สุขขา
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ภูงาม
2. เด็กหญิงวริทยา  จันทร์จันทึก
3. เด็กหญิงวารีนิธิ  มณีจักร์
 
1. นางรักมณี  สุระเสียง
2. นางสาวกมลชนก  คำมุงคุณ