สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ผุดสุวรรณ
 
1. นางสุพิชชา  ใจช่วง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นายอนุชา  ภาคนาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายกวีพงษ์  ถาวร
2. เด็กหญิงณิชชานันท์  จิตมาตย์
3. เด็กหญิงวนิดา  เมษาคุณ
 
1. นายจุมพล  ชาญณรงค์
2. นางบุญโรม  ชาญณรงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาระปา
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  วงค์กระโซ่
 
1. นางเชิดชล  บุตรดีวงศ์
2. นายอดิศร  บุตรดีวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะวังทัน
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  พารหัด
 
1. นางเชิดชล  บุตรดีวงศ์
2. นายอดิศร  บุตรดีวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพล  อ่อนเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองโคตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูอารมณ์
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองโคตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิ่นกมล  พ่วงศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองโคตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุขสันสนีย์  บุญลี
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองโคตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะลิยัด
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองโคตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. นางสาวเจนจิราภรณ์  ว่องไว
 
1. นางสาวกัลยาณี  บุตรดีวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชะคู
 
1. นางสาวกัลยาณี  บุตรดีวงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญานันท์  พรมคำน้อย
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เกษศรีพรม
 
1. นายเบ็ลล่า  เมืองโคตร
2. นางโยธิดา  ภาคสนาม
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  เพ็งพร
2. เด็กชายภีรพัฒน์  รัตนวงค์
 
1. นายเบ็ลล่า  เมืองโคตร
2. นางสาวสุดา  อินธิโคตร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  มะลิยัด
 
1. นางสาวอุราลักษณ์  ระบาเลิศ