สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสยามกลการ4 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  กมลรักษ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  โนรี
 
1. นายเฉวียน  วรรังสิมันต์
2. นายวิจิตรศิลป์  คำผาสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายพิษณุ  รัตนวงค์
2. เด็กชายวรายุทธ  ปัญญาดี
 
1. นายเฉวียน  วรรังสิมันต์
2. นายวิจิตรศิลป์  คำผาสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ผลจันทร์
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรสิตา  แข็งแรง
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นายแพทย์วิวัฒน์  สีแสวง
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปุริสาร
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณิกนันต์  ไวยะพันธ์
2. เด็กหญิงตรีผกา  รุ่งโรจน์
 
1. นางวันวิสาข์  อาจวิชัย
2. นางสาวนันทนา  คนยืน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สุริยะ
2. นางสาวสุพรรณี  กมลรักษ์
 
1. นางสาวพัชยา  กุชโร
2. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เสนาะวาที
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คนยืน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิลา
3. เด็กชายใต้ฟ้า  บมขุนทด
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
2. นางจินตณัญญา  รูปงาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทินกร  คนไว
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ยืนยง
3. นายอาทิตย์  เมืองโคตร
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
2. นางสาววิริยะ  ยืนยง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. นางสาวชมพูแพรว  ผลาวงค์
 
1. นายปิยะพล  นามหงษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ผางพันธ์
 
1. นายปิยะพล  นามหงษา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. นางสาวกรรณิกา  พิกุลศรี
2. นางสาวทิวาณิกา  คนยืน
3. นางสาวอาทิตติยา  ยุทธครบุรี
 
1. นางสาววิริยะ  ยืนยง
2. นางสาวรินดา  โพธิ์ไทรย์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กชายภูสิน  โคตรสขึง
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  เสียงเย็น
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กาละเนตร
 
1. นางสุดจิต  ศรีนครดี
2. นางเบญจพร  เมืองจันทร์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวัลย์  เสียงเพราะ
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี