สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุภัชญา  พานาดา
 
1. นางสาวนัชดาพร  แสนณรงค์
2. นางสาวสุมิตรา  แซ่โง้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงชฎิลดา  ตาแสงสา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองจันทร์
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางแสงมณี  อยู่พุก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียนันท์  กองพิลา
 
1. นางสาวนิภารัตน์  อินทะปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายวิศรุต  ปัญญา
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอุบล
 
1. นางสุรีย์พร   เขียวขำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิธิกนก  พิศชวนชม
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เหมะธุลิน
2. เด็กชายธีระพันธ์  ทองออน
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  คำปาหอม
4. เด็กหญิงวิภาพร  เหล็กสีไทย
5. เด็กชายสาโรช  แก้วอร่าม
 
1. นางปวันรัตน์   เหลี่ยมสิงขร
2. นางสาวแวววิมล  จันทร์เพ็ง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงนุชจิรา  จักษุพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรหมโคตร
5. เด็กหญิงปฐมพร  ธรรมวิฐาน
6. เด็กหญิงลักษณา  กาเผือก
7. เด็กหญิงอนิษา  ทองผา
8. เด็กชายเทพทัต  ดาวัลย์
 
1. นางสาวมาลัย  พิมพาเลีย
2. นางลำดวน  เกตราช
3. นางฐิติรัตน์  จันทรสมบัติ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  กุลจรัสธาดา
2. เด็กชายธนากร  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยพันธ์
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โพธิมัติ
5. เด็กหญิงวัลลภา   คำโยธา
6. เด็กหญิงวิชญาพร  กลางประพันธ์
7. เด็กหญิงศิริญญา   พันธ์คูณ
8. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือทอง
9. เด็กหญิงอริศรา  จวงกช
10. เด็กชายเหมากร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางสาวจีระภา  กุลศรีวนรัตน์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภูมิลา
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ยารักษ์
2. เด็กชายจิระพงษ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายเมธิชัย  เพ็งสา
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง