สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรดา   บุญทวี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   จันทร์มณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดตา
2. เด็กหญิงจารุมน  ยืนยง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยะมาลา
4. เด็กหญิงจิราพร  ผิวขำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยืนยง
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองชัย
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โอวัง
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จำไป
9. เด็กหญิงอภิญญา  ถนัดทาง
10. เด็กหญิงเบจมาศ  ยืนยง
 
1. นายประดุงศักดิ์  ศรีเวียง
2. นางสาวจิตลัดดา  อาจวิชัย
3. นางลักคณา  นามเหลา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต   ศรีสุข
2. เด็กชายธันวา  ศรีสุข
3. เด็กชายปิยะพงษ์   อุ้ยหะ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  ละม้าย
5. เด็กชายศิรประภา  จักรทอง
 
1. นายประดุงศักดิ์   ศรีเวียง
2. นางสาวจิตลัดดา   อาจวิชัย