สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐยศ  จตุศาสตร์
 
1. นางลำใย  นาฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลดา  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงพัชริญาพร  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ไชยสงค์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  ไชยบัน
2. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา   เมืองนาม
2. เด็กหญิงปนัดดา   สีทา
3. เด็กหญิงลำดวล   เขียวชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสุภาพร   รัตนพลที
5. เด็กหญิงสุวนันท์   โปรงเมืองไพร
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  โสวาปี
 
1. นายฉัตรชัย  สุคนธะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัตนา    สีทา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   ต้นพุฒ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ต้นพุฒ
 
1. นางวิลาวัลย์  นิลม้าย
2. นายสุนทร  นิลม้าย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกพร  สำปันนัง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สีทา
 
1. นายสุรศักดิ์  อัฐนาค