สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐยศ  จตุศาสตร์
 
1. นางลำใย  นาฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลดา  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงพัชริญาพร  สุวรรณมงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ไชยสงค์
 
1. นางสาวสุภาวิดา  ไชยบัน
2. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงพรฤทัย  คนหาญ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มุ่งเจือกลาง
 
1. นายแสงสุวรรณ  นาฤทธิ์
2. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงศรัญญา  ประสานอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  รัตนพลที
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โปร่งเมืองไพร
 
1. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
2. นางสาวสุภาวิดา  ไชยบัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  นาธงชัย
2. เด็กหญิงชลิตา  อินทร์ศรี
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มัคฆะวัน
 
1. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
2. นางสาวสุภาวิดา  ไชยบัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัดฐพล  หงสาฤทธิ์
2. เด็กชายสุชัญญา   นาฤทธิ์
 
1. นางอนุพร  ทิพย์สิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  แน่นอุดร
2. เด็กชายเกียรติชัย  ทองเฟื่อง
 
1. นายแสงสุวรรณ  นาฤทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พ่อกว้าง
2. เด็กชายพิทักษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาววัลลี  คนไว
2. นายเคนดี  ศรีสร้อย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    มัคฆะวัน
 
1. นายสุนทร   นิลม้าย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาวี   วงษาธรรมมา
 
1. นายสุนทร   นิลม้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิรา   จันภูทัด
2. เด็กชายธนสาร   เนินทราย
 
1. นายสุนทร   นิลม้าย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   อามาตมนตรี
 
1. นายสุนทร   นิลม้าย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทนัช   ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงรมิดา   นิลม้าย
3. เด็กหญิงรมิตา   นิลม้าย
 
1. นายสุนทร   นิลม้าย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ชมพูชิต
 
1. นางนิภาพร  อารมณ์สวะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษญ์  มุ่งเจือจาง
 
1. นางศิริพร  รัชอินทร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอินทิรา  พระสว่าง
 
1. นางนิภาพร  อารมณ์สวะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาโสก
 
1. นางนิภาพร  อารมณ์สวะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกพร  สำปันนัง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สีทา
 
1. นางศิริพร  รัชอินทร์
2. นางนิภาพร  อารมณ์สวะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา   เมืองนาม
2. เด็กหญิงปนัดดา   สีทา
3. เด็กหญิงลำดวล   เขียวชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสุภาพร   รัตนพลที
5. เด็กหญิงสุวนันท์   โปรงเมืองไพร
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  โสวาปี
 
1. นายฉัตรชัย  สุคนธะ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัตนา    สีทา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   ต้นพุฒ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ต้นพุฒ
 
1. นางวิลาวัลย์  นิลม้าย
2. นายสุนทร  นิลม้าย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนาฎ   อามาตมนตรี
2. เด็กหญิงอินธิรา   บูรณพันธ์
3. เด็กหญิงใบยา   ยางงาม
 
1. นางวิลาวัลย์  นิลม้าย
2. นายสุนทร  นิลม้าย
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศ  รัตนวิสัย
2. เด็กหญิงสดาพร  รัตนวิสัย
 
1. นายสุรศักดิ์  อัฐนาค
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกพร  สำปันนัง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สีทา
 
1. นายสุรศักดิ์  อัฐนาค
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยากร    นาโม
2. เด็กหญิงจิราพร  นาธงชัย
3. เด็กหญิงชลิตา   อินทร์ศรี
 
1. นายสุรศักดิ์   อัฐนาค
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คนตรง
3. เด็กหญิงเกสรา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางขวัญหทัย  สุคนธะ
2. นางศิรินิภา  ยืนยัง
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูมินธ์  ทิพย์เหลือง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สืบมา