สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สายทอง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ราชริวงศ์
 
1. นางสาววธิดา  แก้วกิ่ง
2. นางสาวรุ่งฤดี  เสียงล้ำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐฑิชา  เบญมาตย์
2. เด็กหญิงปาณัฐชา  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงพัชริดา  นาโสก
4. เด็กหญิงวันวิษา  นาโสก
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เสียงล้ำ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีมหา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  บุรัตน์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไอยเรศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  โกศลศักดิ์สกุล
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  โคสาสุ
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์
 
1. นางมะลิวรรณ  อาจวิชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรภัทร์  อุทัยสาร์
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. MissApril Rose   Bartolome
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวา  โฆษะษุ
 
1. นางสาวอำพร  ศรีหาบัว
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายปองกานต์  กิจพฤกษ
2. เด็กชายวิชาธร  บุญยะโชติ
 
1. นายจักรนรินทร์  ตู้เชียงเพ็ง