สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญจำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สายทอง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ราชริวงศ์
 
1. นางสาววธิดา  แก้วกิ่ง
2. นางสาวรุ่งฤดี  เสียงล้ำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐฑิชา  เบญมาตย์
2. เด็กหญิงปาณัฐชา  บุตรพรหม
3. เด็กหญิงพัชริดา  นาโสก
4. เด็กหญิงวันวิษา  นาโสก
5. เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เสียงล้ำ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีมหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศรีมหา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  บุรัตน์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไอยเรศ  ไตรยวงศ์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทินกร  เชื้อดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  โกศลศักดิ์สกุล
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  โคสาสุ
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์
 
1. นางมะลิวรรณ  อาจวิชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรภัทร์  อุทัยสาร์
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางจุรีย์มาศ  คำนึงผล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. MissApril Rose   Bartolome
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐกิตต์  สิริพัฒน์
 
1. Mr.Dindo  Bartolome
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสมบูรณ์พงษ์
 
1. นางมะลิวรรณ  อาจวิชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลางประพันธ์
 
1. นางมะลิวรรณ  อาจวิชัย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวา  โฆษะษุ
 
1. นางสาวอำพร  ศรีหาบัว
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายปองกานต์  กิจพฤกษ
2. เด็กชายวิชาธร  บุญยะโชติ
 
1. นายจักรนรินทร์  ตู้เชียงเพ็ง
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสาพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  สายทอง
3. เด็กชายวิทวัส  สุพร
 
1. นายจักรนรินทร์  ตู้เชียงเพ็ง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิรุณลักษณ์  จันทรสาขา
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เสียงล้ำ