สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35.93 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพรชัย  หอมหวน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เศรษฐมานพ
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีโยหะ
2. เด็กหญิงศิริญญา  สง่ากุล
 
1. นายอุดม  การะพัฒร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ประชาชู
2. เด็กหญิงปภาวี  แสนต่างใจ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คำแก้ว
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญาณิน  พลบุตร
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภูริทัต  เหลินต้ายซ้าย
 
1. นายประยุทธ   สุภาคาร
2. นายปรเมศวร์  เม่นทอง
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชยธร  แก้วลา
2. เด็กชายณัฐดนัย  คำแก้ว
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นายปรเมศวร์  เม่นทอง