สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษกร  นามโคตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองมหา
3. เด็กหญิงชาริสา  ชัยภักดี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   นนทวงค์
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองมหา
6. เด็กหญิงนัธธา  คำหมอก
7. เด็กชายพีรภัทร  อังคะณา
8. เด็กชายศุภกร  อรรคศรี
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ธงยศ
10. เด็กชายเจริญพร  มูลจันดา
 
1. นางพูลศรี   ศรีสมบูรณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  มูลพรม
 
1. นางวชิรา  พิดพล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อผกา  เนาคำแพง
 
1. นางวชิรา   พิดพล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิภาพร   พัฒนจันทร์
 
1. นางวชิรา   พิดพล
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  พันมหา
 
1. นางวลัยวรรณ   สุอริยพงษ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายศิรชัช  ผึ่งกลาง
 
1. นางวชิรา   พิดพล