สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทภัค  มงคลกาย
2. เด็กหญิงประกายดาว  ภักดี
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  นวลละออง
4. เด็กหญิงสุธิดา  จูมครอง
5. เด็กหญิงเอมมิกา  คนหาญ
 
1. นางสาวอิสริยาภรณ์  ดำรงชาติสกุล
2. นางสกุลไทย  พันโกฏิ