สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงพันทิพา   พันโมก
2. เด็กหญิงสุนิษา  ช่างทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองแคน
2. นายปฏิวัติ  ผิวบาง
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  จันปุ่ม
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงสาย
3. เด็กชายศิวกร  จันปุ่ม
 
1. นายพุทธวรรณ  รุ่งโรจน์
2. นายกฤษณะ  สงวนชม
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  คำนนท์
2. เด็กชายพรสถิต  วงค์จำปา
3. เด็กชายศิวกร  คำนนท์
 
1. นายพุทธวรรณ  รุ่งโรจน์
2. นายปฏิวัติ  ผิวบาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยงยุทธ   เรณู
2. เด็กชายอธิวัฒน์   เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายอาทิตย์   ราคี
 
1. นางสาวสมพิศ   หนองแคน
2. นายปฏิวัติ   ผิวบาง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันธิมา   คำนนท์
2. เด็กหญิงจิตรานุช   โพธิสาร
3. เด็กหญิงอรัญญา  ดีดวงพันธ์
 
1. นายทวีชัย   ดวงผุย
2. นายปฏิวัติ  ผิวบาง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.15 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทำนุ
2. เด็กหญิงนภัสสร   สุวรรณโมก
3. เด็กชายนรงศักดิ์   คำนนท์
 
1. นายทวีชัย  ดวงผุย
2. นายปฏิวัติ  ผิวบาง