สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.7 ทอง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชาธิพา
 
1. นางเกษมณี  ธิพรพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุตรสอน
 
1. นายคำพร  สิงห์หาญ
2. นางสิริพักตร์  วงษ์วัฒนะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีฟ้า
2. เด็กชายทรงพล  คล่องดี
3. เด็กชายธีรภัทร์  เสียงล้ำ
4. เด็กชายภัทรพงษ์  คำสุรินทร์
5. เด็กชายอภินันท์  ทองออน
6. เด็กชายอัคเดช  สุพร
 
1. นางเกษมณี  ธิพรพันธ์
2. นางยุพา  บุตรดีวงศ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายคุณากร  คนเพียร
2. เด็กชายวีระภาพ  ใจเที่ยง
3. เด็กชายสุรเดช  สุพร
 
1. นายคำพร  สิงห์หาญ