สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ทองเหลา
2. เด็กหญิงจีรนันท์    จำปา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คนไว
4. เด็กหญิงทัศนา   ไขสีดา
5. เด็กหญิงประภัสสร    งามวงศ์
6. เด็กหญิงปริศนา   ราชมาลี
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พรหมเสนา
8. เด็กหญิงศิริพร   คนยง
9. เด็กหญิงสร้อยสุดา   จ่าผาย
10. เด็กหญิงเนตรนภา   ตาคำชัย
 
1. นางสุพัฒน์  อุณวงค์
2. นางกนิษฐา  ปริปุรณะ
3. นายเศรษฐพงค์  อุณวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงวันวิสา  แซโม
 
1. นางดวงใจ  สีจันมา