สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาลา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ศรีลาศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณไมตรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนยะ
3. เด็กหญิงสุพิศรา  สุพินิจ
 
1. นางสาวศศินันท์  บุทธิจักร์
2. นางสาวปิยะรัตน์  ศรีลาศักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกร  บุทธิจักร์
2. เด็กชายอลงกรณ์  อายุยืน
 
1. นางสาวกานจน์ธิมา  วรรคดี
2. นางภัคภิญญา  ซามงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตกรณ์  พรหมวงค์
2. เด็กชายธนศักดิ์  บุทธิจักร์
 
1. นางสาวกานจน์ธิมา  วรรคดี
2. นายวชิราวุธ  บุทธิจักร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอลงกรณ์  อายุยืน
 
1. นายปริญญา  อินทะปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนศักดิ์  บุทธิจักร์
 
1. นางวรลักษณ์  พรมเสนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  โอสถศรี
 
1. นายนันทพล  เรืองริวงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกันยา  อินทร์พรหม
 
1. นายนันทพล  เรืองริวงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาลา
2. เด็กหญิงศิรวรรณ  อาจวิชัย
 
1. นายนันทพล  เรืองริวงค์
2. นางสาววรางรัตน์  คนไว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิต  คะเนนอก
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย
3. เด็กชายภัทรพงษ์  คำภิธรรม
4. เด็กชายสุจินดา  บุทธิจักร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีสาย
6. เด็กชายอนวรรษ  ซาเสน
7. เด็กชายอนุชา  พรศิริเสวี
8. เด็กชายโพธิพันธ์  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายจักรกรี  งามสมบัติ
2. นายอัมรินทร์  น้อยทรง
3. นายสุระศักดิ์  สีทะพันธ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์เจือ
2. เด็กชายพงศธร  บุทธิจักร์
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  จิตรเจริญ
 
1. นายอัมรินทร์  น้อยทรง
2. นางสาวปิยะรัตน์  ศรีลาศักดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อาจวิชัย
2. เด็กชายโพธิพันธ์  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายจักรกรี  งามสมบัติ
2. นางสาวลำพรรณ์  ใจทัศน์