สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราพร   คำพันธุ์
2. เด็กชายอดิเทพ   สุขพันธ์
 
1. นายวุฒิวา   อุทโท
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคนแข็ง
 
1. นายใครศิลป์   บุษมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิภาพร   ข่าสะโปน
 
1. นายใครศิลป์   บุษมงคล
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สโมสร
 
1. นางสาวอร่าม  ฤทธิ์สยอง