สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิมล  คำลือไชย
2. เด็กหญิงภัทรศิริ  วาปี
3. เด็กหญิงวัสนนันท์  ทองออน
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
2. นางสุทธิ  แสนนามวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรภา  บัวเพชร
2. เด็กหญิงนภัสสร  วาปี
3. เด็กหญิงพรนภา  แสนต่างใจ
 
1. นางอรอุมา  ลุมภักดี
2. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โทนทา
2. เด็กชายศุภรัตน์  ประหยัด
 
1. นางสารภี  รอดสง
2. นางวันเพ็ญ  เนตรคุณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  สีดา
 
1. นางสมศรี  แสนวิเศษ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. นางสาวกัลยา  ทองออน
 
1. นางสมศรี  แสนวิเศษ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  บับพาน
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ทวีโคตร
2. นายปรีชา  คำลือไชย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยชนะ  พันคูณ
2. เด็กชายอนุศิษย์  ศรีหาวงศ์
 
1. นางสุทธิ  แสนนามวงศ์
2. นางวันเพ็ญ  เนตรคุณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปนัดดา  รสจันทร์
2. เด็กหญิงมุทิตา   ภูมิลา
 
1. นางศศินันท์  แฝงสาคู
2. นายประสิทธิ์  จินงี่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ดูยอดรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงประจักษ์
 
1. นางศศินันท์  แฝงสาคู
2. นางวาสนา  ชาปะวัง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรัทธาครั่ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงมีคุณ
 
1. นางไพรินทร์  สุพรรณโมก
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ชาธิพา
 
1. นางวาสนา  ชาปะวัง