สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวิจิตรา   เกษหอม
 
1. นายอภินันท์   หมั่นสิงห์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวีร์    ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายธีธัทร   จันทมาศ
3. เด็กชายนวพล   บัวทอง
4. เด็กชายภูสิทธิ์   บุญนันท์
5. เด็กชายวิศรุต   ไตรยวงส์
6. เด็กชายอดิเทพ   รัตนศรี
 
1. นายวุฒิไกร   แกระหัน