สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแสนโคตร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจปัน
 
1. นายวินัย  โคตรพันธ์
2. นางเสถียร  ใจมั่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คนแคล่ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติพงษ์  อินทับ
2. เด็กหญิงสุุุธารัตน์  ใจมั่น
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยั่ง
2. เด็กชายไพวัลย์  คนคล่อง
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายสุเนตร  ศรีสร้อย