สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ล้ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาลา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  คนหาญ
 
1. นายสุเนตร  ศรีสร้อย
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุวรรณมงคล
3. เด็กชายอโนธา  คนกล้า
 
1. นางลักขณา  สุพรรณ
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เพิ่มศิริวาณิชย์
2. เด็กชายอนุวัตร  ตรงดี
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี