สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแสนโคตร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจปัน
 
1. นายวินัย  โคตรพันธ์
2. นางเสถียร  ใจมั่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ล้ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาลา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  คนหาญ
 
1. นายสุเนตร  ศรีสร้อย
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คนแคล่ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุวรรณมงคล
3. เด็กชายอโนธา  คนกล้า
 
1. นางลักขณา  สุพรรณ
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เพิ่มศิริวาณิชย์
2. เด็กชายอนุวัตร  ตรงดี
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติพงษ์  อินทับ
2. เด็กหญิงสุุุธารัตน์  ใจมั่น
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายนิติพงษ์  อินทับ
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายสำรอง  คนคล่อง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยั่ง
2. เด็กชายไพวัลย์  คนคล่อง
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายสุเนตร  ศรีสร้อย