สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเขือง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ไวยเสนา
 
1. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยสุริย์
 
1. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกุลธิดา  ไวยเสนา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  เทพศรีหา
 
1. นางสุมล  มาตแสง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวลิน  เทพศรีหา
 
1. นางสายบัว  สุวรรณศรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิพา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรขวัญ  สุวรรณศรี
2. เด็กชายพงศ์ธร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  อินานันท์
4. เด็กหญิงศิรรัมภา  ปากหวาน
5. เด็กหญิงสุนิพา  สุวรรณศรี
6. เด็กชายอภิรักษ์  อุระ
 
1. นายศุภกร  สุวรรณศรี
2. นางสาวมะโนธรรม  ชาธิพา
3. นายประสิทธิ์  คนเพียร