สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุตทศ
 
1. นายบัณดิษฐ์  พลราชม
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  เศษประโคน
2. เด็กหญิงศรุตา  ผากา
 
1. นายหนูไกร  มณีทรัพย์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณีมุกดา  พรมรัตน์
 
1. นางมาลัย  พลราชม