สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำบง1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกสุด   กาหาวงศ์
2. เด็กชายวรเมธ   ประเชิญเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินทรา   ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางประทุมวัลย์   ทองมนต์
2. นางสาววราภรณ์   วาริกุด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมฤทธิ์
2. เด็กชายฐิติวัชธ์  คำหุ่ง
3. เด็กชายพงศกร  กาหาวงศ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชเจริญ
5. เด็กชายสราวุฒิ  แก่นมี
 
1. นางสาวหทัยภัทร   ธานี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  มั่งสิน
2. เด็กหญิงอัญมณี   ผิวผ่อง
 
1. นายทรงพล  คุณสุทธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายปริญญา  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายสุรชัย  แสงใสแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  โสภาที
 
1. นายสำรวย  เกื้อทาน