สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำมุงคุณ
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนราทิพย์  พรมอวน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ภู่พานิช
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โสดา
2. เด็กชายอานนท์   วิทักขะ
 
1. นางสาวชุดานันท์   วงค์กระโซ่