สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงไอลดา   ทะนา
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นศรี
 
1. นางสาวโสภา  ศรีสุภา